Algemene Voorwaarden SHE Coaching

Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen She Coaching en de cliënt.
 2. She Coaching: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: She Coaching ingeschreven bij K.v.K. te Amsterdam onder nummer: 74080628.
 3. Trainer: Rianne van der Woning
 4. She Coaching is gespecialiseerd in Personal Training, Pre & Postpartum fitness/herstel, coaching, leefstijlverandering

 

Artikel 2: Eigen risico

De cliënt is op de hoogte dat deelname aan sportactiviteiten en het gebruik maken van apparatuur binnen de sportschool en/of buiten geheel op eigen risico is.

Artikel 3:Intakeprocedure

 1. De cliënt beantwoord voor de start van Personal Training, en/of (leefstijl)coaching tijdens het intake de vragen die gesteld worden door She Coaching. Bij het afronden van de intake gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Iedere cliënt dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 3. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de cliënt zo snel mogelijk aan She Coaching door te geven.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. She Coaching kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.
 1. She Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat She Coaching is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. She Coaching kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of ten gevolge van de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door She Coaching gegeven trainingsadviezen of instructies. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 3. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de cliënt. De cliënt verklaart afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen She Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die She Coaching aanbiedt.
 4. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door She Coaching. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 5. She Coaching kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door She Coaching georganiseerde activiteiten.
 6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van She Coaching. She Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
 7. She Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.
 8. Indien She Choaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van She Coaching beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van She Coaching gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van She Coaching beperkt tot het bedrag dat de klant aan She Coaching betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.
 9. De cliënt is jegens She Coaching aansprakelijk wanneer She Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze cliënt. De cliënt dient She Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere cliënten veroorzaakt.

 

Artikel 5: Erkende feestdagen 

 1. Op de volgende dagen wordt, tenzij in overleg afgesproken, door She Coaching geen training gegeven: 1 januari, Koningsdag en Eerste kerstdag.
 2. Als de deelnemer op deze dag een afspraak heeft, wordt een alternatieve dag en tijdstip geboden of wordt de afspraak verschoven.

 

Artikel 6: Annuleringsbeleid

 1. Bij afmelding binnen 24 uur voor de Personal Training en/of niet verschijnen op de afspraak, ongeacht de reden, wordt de training in rekening wordt gebracht. Dit annuleringsbeleid kent geen uitzonderingen. Als She Coaching binnen 24 uur de training annuleert, ontvangt de cliënt een gratis training.
 2. Annuleren/ wijzigen van de training dient gedaan te worden via whatsapp of telefonisch. Ook binnen 24 uur wordt de annulering gedaan via WhatsApp.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de cliënt op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatieve dag en tijdstip geboden of wordt de afspraak verschoven.

 

Artikel 7: Persoonsgegevens

She Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van She Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. She Coaching houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent She Coaching te verzenden.

Artikel 8: Prijsbeleid

 1. Prijsverhoging: Eventuele prijsverhogingen worden door She Coaching direct toegepast die voortvloeien uit de wet, zoals BTW. Er zal een jaarlijkse prijsverhoging van maximaal 2,5% doorgevoerd worden en met een bekendmaking van minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.
 2. De op de website vermelde prijzen van het lidmaatschap en voor Personal Training zijn inclusief btw.
 3. She Coaching is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van programmeerfouten, zoals prijzen, op de website.

 

Artikel 9: Facturatie en betaling

10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

10.2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

10.3. She Coaching dient de betaling te hebben ontvangen voor de betalingstermijn op de factuur is verlopen. Dit zal in de meeste gevallen een betalingstermijn van 2 weken zijn.

10.4. Indien de Cliënt het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft She CoachingTraining het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

10.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.